yasal

Yasal uyarı

Yasal uyarı

www.skt.com.tr sitesini kullanmadan önce lütfen aþaðýdaki site kullaným koþullarýný okuyunuz. 
Siteyi herhangi bir þekilde kullanan tüm ziyaretçiler bu sayfadaki þartlara uymayý kabul etmiþ sayýlacaktýr. Bu metinde kullanýlan "ziyaretçi" terimi, siteye giriþ yapan veya yapmaksýzýn herhangi bir þekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kiþiyi ifade etmektedir. 

Görüntülemekte olduðunuz web sitesinde yer alan her türlü ses, görüntü, yazý içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakký SKT A.Þ.’ne (SKT) aittir. www.skt.com.tr web sayfasýndaki bilgilerin ya da bu sayfaya iliþkin her tür haber, veritabaný, software vb. içeriklerin kýsmen ya da tamamen kopyalanmasý, deðiþtirilmesi, yayýmlanmasý, online ya da diðer medyalar kullanýlmak suretiyle gönderimi, daðýtýmý, satýlmasý yasaktýr. Kýsaca sitemizde yayýnlanan tüm görsellerin ve metinsel içeriklerin telif haklarý SKT þirketine ait olup metinler kaynak gösterilerek, görseller ve proje detaylarý kaynak gösterilerek dahi kopyalama veya alýntý yapýlamaz. 

www.skt.com.tr sitesinin tüm içeriðinde de yer alan tüm bilgiler, grafik, logo, resimler, þekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayýtlarý, yazýlýmlar, dýþ görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapýlan tüm linkler, kullanýcýya bilgi vermek amacýyla sunulmuþtur; bu nedenle endüstriyel tasarýmý bunlarla sýnýrlý olmamak ve bunlara baðlý telif ve her türlü haklar dahil olmak üzere SKT þirketine aittir. 

Ýnternette yer alan www.skt.com.tr web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansýtmasý için makul olan tüm gayret gösterilmiþtir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; SKT önceden haber vermeksizin, istediði zaman sitedeki bilgilerin revizesi, deðiþtirilmesi, düzeltilmesi ve çýkarýlmasý gibi iþlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanýlan bazý ifadeler ileriye dönük olarak hazýrlanmýþ olabileceðinden çeþitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayý gerçek sonuç ve geliþmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir þekilde farklý olabilir. 

Sitede yer alan bilgilerin çeþitli nedenlerle doðruluk içerecek þekilde güncellenmemesi; revizede gecikme, sitede olmasý muhtemel bir yanlýþlýk veya eksiklikten ya da deðiþiklikten ötürü SKT þirketine hiç bir nam altýnda sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye iliþkin tarih bulunmasý halinde dahi yukarýda belirtilen hususlarla ilgili olarak SKT þirketine hiçbir þekilde sorumluluk yüklenemez. 

Site ve içeriðindeki bilgilerin kullanýmýndan doðabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarý metni esas alýnacak olup, böyle bir durumda SKT her türlü hukuki hakkýný kullanacaktýr.