KURUMSAL

Politikalar

Politikalar


SKT Çevre Ve Enerji Politikası

Gelecek nesillere en değerli mirasımız, Sürdürülebilir bir yaşam...

Türkiye’de sızdırmazlık elemanları üretiminde çevre ve enerji verimliliği önem veren bir firma olarak, ekolojik dengeyi bozmadan, çevre ve enerji verimliliği konularında performansımızı sürekli arttırmaktır.
Politikamız İle, Faaliyet Gösterdiğimiz Alanlarda;

Çevre ve enerji konusundaki yasal mevzuatlar ve mevcut kurallarımız çerçevesinde, çevre ve enerji verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,

Çevrenin korunması, enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli tüm tedbirleri almayı,

Çevre kirlenmesine neden olabilecek potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek, risklere karşı gerekli önlemleri almayı,

Atıkların kaynağında azaltmayı ve oluşan atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmayı,

Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler, planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde çevreyi korumayı ve enerji verimliliğini ön planda tutmayı,

Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize çevre ve enerji konularında sorumluluk bilincini arttırmayı, politikamız ile ilgili farkındalık sağlamayı,     

Çevre sistemimizi ve enerji verimliliğimizi düzenli denetimler ve gözden geçirmeler ile kontrol etmeyi taahhüt ederiz.

Tüm SKT A.Ş. Çalışanları Adına, 
Genel Müdür

Belgelerimiz İçin Tıklayın

SKT; IATF 16949, TS 6194, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, FORD Q1 belgelerine sahiptir.
 

Kalitede ve teslimatta örnek bir güvenilirliği sağlamak, 

Rekabet gücünü canlı tutmak, 

Müşterilerin isteklerini yerine getirmek, 

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, 

Ürün çeşitliliğini arttırarak, tüm adetler için hızlı üretim yapabilme esnekliğini sağlamak, 

Öğrenen, geliştiren ve yönetebilen yetkin, etkin ve mutlu bir personel yapısını sürdürmek, 

Kendini sürekli yenileyen kurumsal yapımızı geliştirmek ana hedefimizdir. 

Tüm SKT A.Ş. Çalışanları Adına,  Genel Müdür
Kaan Türkel

Belgelerimiz İçin Tıklayın

 

SKT A.Ş. İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

Faaliyetlerimizi yerine getirirken, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve üyesi olduğumuz kuruluşların ek isteklerine göre hareket etmek,

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırarak iş sağlığı güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmek,

Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, taşeronlarımızı ve tüm ziyaretçilerimizi faaliyetlerimizden kaynaklanan risklerden korumak,

İş sağlığı güvenliği Uygulamalarını özendirmek,

İşyeri risklerini kaynağında kontrol altına alarak, sağlıklı ve emniyetli şartlarda çalışmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Tüm SKT A.Ş. Çalışanları Adına,
Genel Müdür

SKT A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgiye değer vermeyi ve bilgiyi korumayı,

Faaliyetlerimizle ilgili yasal veya sözleşmelerden  doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

Faaliyetlerimizde üretilen, saklanan, iletilen her türlü bilginin gizliliğini, erişilebilirliğini, bütünlüğünü korumayı,

Çalışanları ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlamayı,

Kurumumuzun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı,

Bilgi varlıklarının bulunduğu ortamların fiziksel ve elektronik güvenliğini sağlamayı ve bilgi güvenliği risklerini etkin olarak yöneterek, bilginin güvence altına alınmasını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Laboratuvar hizmetleri ile ilgili tüm talepleri; dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden gerçekleştirmek.

Müşteriye ait olan gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,

Müşteri memnuniyetini ön planda tutup, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizi gelişmelerden haberdar etmek,
Çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutup, eğitimlerle hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,

Test ve ölçüm hizmetlerinin tüm laboratuvar personeli tarafından kalite sistem dökümanlarında yazılı esaslara göre yapılarak sonuçlarının analiz edilmesini sağlamak ve takip etmek.

 

Amaç
Bu Politikanın amacı SKT’nın ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunması ve uygun biçimde yönetilmesidir.

Kapsam
Mal ve hizmetlerin sağlanmasında, paylaştığımız bilgilerimizi ve bilgi varlıklarımızı bilerek veya bilmeyerek oluşabilecek bilgi güvenliği tehditlerine karşı korumak amacıyla işbirliğimiz olan her türlü tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicimize yönelik tedarikçi güvenlik politikamız aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Bu politikanın uygulanması, bilgi varlıklarımızın gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için önemlidir. Tedarikçi ilişkilerinde bilgi güvenliğinin korunması için uyulması gereken kuralları kapsar.

Uygulanabilirlik
- Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici ile paylaşılan bilgilerin bütünlüğünün, gizliliğinin, kullanılabilirliğinin korunması
- Tedarikçi ve/veya (alt) yükleniciden alınan hizmetlerle bilgi sistemleri altyapısının sağlıklı çalışması ve yürütülen her türlü iş ve işlemlerin sürekliliğinin sağlanması
- Gizlilik ve İfşa etmeme anlaşmaları ile paylaşılan kurumsal ve kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması
- Hizmet kapsamında veri koruma, fikri mülkiyet hakları ve telif hakları dâhil yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyulması
- Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin, üzerinde mutabık kalınan bakım/onarım şartları, çözüm süresi, müdahale süresi, temin süresi gibi şartları ve söz konusu şartlar karşılanamadığında cezai şartları içermesi
- Gizlilik ve İfşa etmeme anlaşmaları imzalanamayan durumlarda risk analizlerinin yapılması, tedarikçi ile alınacak önlemler konusunda mutabık kalınması
- Sözleşmelerin bilgi transfer kurallarını ele alınması
- Hizmet kapsamında yükümlü olunan mevzuatlarda (kanun, tüzük, tebliğ, genelge vb.) meydana gelebilecek yenilik ve değişikliklerin bilgi güvenliği uygulamalarında sebep olacağı farklılıklara uyum sağlanması
- Bilgi Sistemlerine uzaktan erişimler için SKT tarafından onaylanan uzaktan erişim araçlarının kullanılması, uzaktan erişim aktivitelerinin kayıt altına alınması ve raporlanması
- Hizmet alımı sırasında oluşan Bilgi Güvenliği İhlallerinin kayıt altına alınması
- Hizmet alımı sırasında tedarikçi ve/veya (alt) yüklenicilerin uzaktan erişim için kullanılan bilgisayarlarında zararlı yazılımlardan korunması, güvenlik açıklıklarının kapatılması konusunda gerekli tedbirlerin alınması
- Tedarikçilerin bilgi güvenliği kriterleri ile düzenli olarak değerlendirilmesi ve değerlendirmelerin tedarikçilerle paylaşılması
- İhtiyaç duyulduğunda Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimleri ve Bilgi güvenliği tetkikleri düzenleyerek tedarikçilerin Bilgi Güvenliği farkındalığının arttırılması, bilgi güvenliğinin sağlanması
- Tedarikçi ve/veya (alt) yüklenici tarafından sağlanan ürünler ya da sunulan hizmetlerde meydana gelecek değişikliklerin (personel değişikliği, versiyon güncellemeleri, barındırma koşulu güncellemeleri vb.) SKT‘ye bildirilmesi ve mutabık kalınması

Hedefler
- Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla bilgi varlıklarının değerini tespit etmek, zayıf noktalarını ve onları riske atabilecek tehditleri anlamak ve riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek.
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi aracılığıyla yasalarında gerekliliğini yerine getirmek.
- Kurumun Güvenilirliğini ve sahip olduğu imajını korumak.
- Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm müşteri sözleşme şartlarına uymak.
- Kurumun İş sürekliliğini sağlamak.
- TS ISO IEC 27001 uygunluğunu sağlamak ve sürdürmek.

Gözden Geçirme
Bu politika yılda bir kere düzenli olarak, önemli güvenlik zafiyetleri ve tehditler göz önüne alınarak, süreç veya teknik altyapı değişiklikleri ile ilgili kontroller temel alınarak SKT Bilgi Güvenliği Kurulu tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirilen ve güncellenen bu politika SKT Yönetimi tarafından onaylanır. Gözden geçirmeler kaydedilmiş güvenlik zafiyetlerinin yapısını sayısını ve etkinliğini, denetimlerin iş verimliliği üzerindeki etkisini ve teknolojik değişiklik etkilerini içerir.


Tüm Politikalarımızı İnceleyin